Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

FLOW: De BV FLOW met maatschappelijke zetel te Zavelstraat 1 3300 Oplinter, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0758.395.488 en verder ook aangeduid met “verkoper” en, tesamen met de medecontractant, als ‘’partijen”.

MEDECONTRACTANT: de natuurlijke of rechtspersoon, consument of handelaar, die een bestelling plaatst bij FLOW en verder ook wordt aangeduid met “koper of

klant” en, tesamen met FLOW, als “partijen”. Meerdere medecontractanten zijn steeds hoofdelijk gehouden.


Algemeen

De rechtsverhouding tussen FLOW en de medecontractant wordt, naast deze algemene voorwaarden, tevens beheerst door de bijzondere voorwaarden die, mogelijks, van de algemene voorwaarden kunnen afwijken. Afwijkingen dienen echter steeds schriftelijk te worden bedongen.

Een bepaling van de algemene voorwaarden die nietig, of niet van toepassing is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

Als er een tegenstrijdigheid is tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, zullen de bepalingen van de bijzondere voorwaarden steeds voorrang hebben.

De algemene en bijzondere voorwaarden van FLOW hebben steeds voorrang op de eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de medecontractant.

De medecontractant wordt steeds kennis gegeven van de algemene en bijzondere voorwaarden bij het plaatsen van de bestelling hetzij via vermelding ervan op de bestelbon hetzij verwijzing naar de weergave ervan op de website van FLOW hetzij via mededeling als bijlage bij de offerte.

Door het plaatsen van de bestelling verklaart de medecontractant zich volledig akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden die de rechtsverhouding tussen partijen beheersen en aanvaardt de medecontractant deze voorwaarden, alsmede hun voorrang, zonder enig voorbehoud.


Offertes

Onze offertes zijn geldig gedurende 1 maand vanaf de offertedatum. De omvang van de offerte wordt omschreven in de offerte. Eventueel bijgevoegde technische bladen geven een gedetailleerde beschrijving van de te leveren materialen en prestaties aangepast aan elke individuele aanvraag en maken deel uit van de overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden en leveringen niet tot onze verplichtingen:

 • Grond-, bestrating-, fundering-, sloop- en opruimwerkzaamheden.
 • De levering van gas-, water en elektriciteit en overige hulpmiddelen zoals verlichting nodig van onze werkzaamheden.
 • Herstelwerkzaamheden van tuin, gazon, bestrating, rioleringen, hagen en omheiningen enz.
 • De levering van water voor de vulling van het zwembad.

Termijnen van uitvoering en/of van levering worden enkel verstrekt ten titel van inlichting. De klant kan in geen geval de niet-naleving van de vermelde uitvoerings- en/of leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te eisen. Een aanvraag tot wijziging of bijkomende levering en/of prestaties zal het voorwerp uitmaken van een aparte offerte. FLOW is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: verhinderde toegang of parking, onvoorzienbare gebeurtenissen op de werf die een (potentieel) gevaarlijke situatie veroorzaken, technische problemen met betrekking tot werktuigen, wegblokkades, goederen uit voorraad, slechte weersomstandigheden, ziekte of staking van werknemers of onderaannemers, onbetaalde facturen door de medecontractant, enz. FLOW zal haar contractuele verbintenissen jegens de medecontractant hervatten van zodra de oorzaak van de overmacht is weggenomen en dit op basis van hernieuwde afspraken. FLOW kan niet worden aansprakelijk gesteld voor vertraging of enige andere schade in geval van overmacht.

Werken

Indien tijdens de graafwerkzaamheden (zwembad) blijkt dat de ondergrond onvoldoende draagkrachtig is, zullen de op dat ogenblik noodzakelijke werkzaamheden door ons uitgevoerd worden in overleg en regie voor rekening van de klant. Dit risico kan vermeden worden indien de klant de opdracht geeft om een voorafgaandelijke dieptesondering uit te voeren. In geval geen formele oplevering van het werk wordt uitgevoerd, wordt het werk in elk geval geacht te zijn opgeleverd op het moment dat de klant het in gebruik neemt.

Elektrische- en filterinstallatie

De klant is gehouden om haar elektrische installatie te laten herkeuren naar wettelijke voorschriften na de oplevering van onze technische installatie. De ruimte waarin de filterinstallatie wordt opgebouwd dient te allen tijde vorstvrij te worden gehouden om schade te vermijden. Wij adviseren deze ruimte te isoleren en te voorzien van een elektrische vorstwachter met thermostaat die onder een temperatuur van 2 °C de ruimte automatisch vorstvrij houdt. Wij raden aan om de filterinstallatie dicht bij het zwembad te bouwen en kelderruimtes te vermijden om waterschade aan installaties te voorkomen. Indien de klant expliciet een kelderinstallatie verkiest, dient hij hiervoor een inkuipen te voorzien met voldoende afvoermogelijkheden om schade bij lekkages te vermijden.

Garanties

Al onze zwembaden hebben een garantietermijn verleend door de fabrikant van:

 • Fabrieksgaranties: 2 jaar op techniek, motoren, filter, pompen tenzij anders vermeld.
 • Fabrieksgarantie: 3 jaar garantie op het rolluik, techniek, motor en sturing. De garantie geldt vanaf de dag dat het zwembad met water wordt gevuld, dit volgens de instructies van de fabrikant en onze installatienormen.
  • Technics & Applications bvba garandeert zijn geleverde goederen als volgt: De algemene garantieperiode bedraagt 3 jaar voor alle onderdelen. Voorwaarden Het factuur geldt als garantie bewijs. De garantie dekt de kosten voor het vervangen van afgekeurde of defecte materialen in zover ze behoren tot de levering zelf en niet het gevolg zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een foutief gebruik, ongewone weersomstandigheden of overmacht. Indien de gegrondheid van de betreffende klacht is bewezen en door T&A is geaccepteerd, zijn wij gehouden slechts de artikelen of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, te vervangen of te vergoeden. Deze klacht dient binnen 5 dagen na intrede ervan aan ons schriftelijk te worden meegedeeld.

   Gevolgschade, kosten van montage, demontage en transport worden niet gedekt door de garantie. De verantwoordelijkheid van de fabrikant vervalt indien het defect optreedt door onoordeelkundig optreden van de gebruiker of het niet naleven van de instructies voor installatie, aansluiting en gebruik.

   Kleurveranderingen kunnen niet als een gebrek worden aanzien en zijn inherent aan het product. Waterinsijpeling in onderdelen die niet verondersteld worden waterdicht te zijn, kan nooit aanleiding geven tot garantie. Hout is een natuurproduct. Vervorming, kleurveranderingen t.g.v. weersinvloeden, temperatuur en UV kunnen nooit aanleiding geven tot garantie. Het hout is niet splintervrij. Wij gebruiken steeds hoogwaardige grondstoffen. Voor opbouwafdekkingen gebruiken wij steeds roestvaststaal AISI 304L (1.4306) of geanodiseerd aluminium. Voor geïntegreerde afdekkingen die in een bad worden ingebouwd, gebruiken wij uitsluitend roestvaststaal AISI 316L (1.4404) wat onze afdekkingen compatibel maakt met de meeste gangbare waterbehandelingssystemen. Zoutelektrolyse is mogelijk in combinatie met een AquaTop of AquaGuard afdekking, maar onze ervaring leert ons dat lokale corrosie en plaatselijke verkleuring aan de oppervlakte niet uit te sluiten zijn. De hoeveelheid aan chlorides (zoutverbindingen) in het zwembadwater ligt een stuk hoger bij deze vorm van desinfectie en vaak wordt er geen gebruik gemaakt van een automatische sturing die een vrije chloormeting voorziet. Overdosering is dan ook regelmatig een gevolg.
   Het is zéér belangrijk dat de waterkwaliteit constant bewaakt wordt en o.a. aan de volgende voorwaarden voldoet:
   • pH : 7,0-7,6
   • Tmax : 35 °C
   • Totale hoeveelheid chlorides steeds < 5000ppm
   • Fe < 0,2 mg/l → baden vullen met bronwater moet worden vermeden!

   Verder is het belangrijk galvanische corrosie te vermijden. Andere metalen mogen niet in contact gebracht worden met het roestvaststaal. Daarenboven mag normaal koolstofstaal nooit contact maken met onderdelen in roestvaststaal om koolstofcontaminatie te vermijden. Bepaalde waterbehandelingssystemen vereisen een aarding van het zwembad en/of zwembadwater om stromen t.g.v. potentiaalverschillen en de daaruit volgende corrosie te vermijden. Het is nodig om roestvaststalen onderdelen regelmatig te reinigen, vooral onderdelen die deels boven en onder water zitten, onderdelen die op plaatsen zitten waar het debiet erg laag is en delen die gevoelig zijn voor afzetting van kalk of ander vuil. Binnenbaden hebben hier een verhoogd risico aangezien er op constante en regelmatige wijze verdamping en condensvorming optreedt. De hierboven genoemde voorwaarden en aanbevelingen zijn niet volledig. Er zijn nog andere oorzaken die aanleiding kunnen geven tot corrosie. De installateur is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van onze producten en materialen. Roestvorming t.g.v. het niet juist gebruiken van onze producten kan geen aanleiding geven tot garantie.

   De lamellen van een AquaTop lamellenafdekking zijn geëxtrudeerde PVC of PC profielen die met een silicone of lasdop worden afgedicht. PC lamellen hebben een hogere slagvastheid en zijn beter bestand tegen hagel. T&A biedt echter geen garantie op hagelschade! PVC lamellen zijn gevoeliger voor hogere temperaturen. Schade t.g.v. oververhitting van de profielen kan geen aanleiding geven tot garantie. Tenslotte is het belangrijk te weten dat zowel PVC als PC lamellen water- maar nicht luchtdicht zijn. Door diffusie komt er dus ook vochtige lucht terecht in de lamellen die naargelang temperatuur, vochtigheid en luchtdruk meer of minder condenseert in de lamel. Daardoor is condensvorming in de gesloten kamers van de lamellen niet uit te sluiten en volledig normaal. In lamellen met een transparante bovenzijde is deze condensvorming daarenboven duidelijk zichtbaar.

Bij een beroep op onze garantieverplichtingen moet de klant ons in staat stellen gedurende redelijke termijn om tot herstel over te gaan. Bij gebreke hiervan vervalt iedere aanspraak jegens ons op schadevergoeding. Indien wij onze herstelwerkzaamheden hebben uitgevoerd vervalt elke vordering tot vergoeding van kosten of schade.

De garanties vervallen van rechtswege:

 • Indien het zwembad geleegd wordt zonder toestemming.
 • Indien herstellingen of handelingen aan de kuip worden uitgevoerd door de medecontractant of derden.
 • Indien het zwembad niet werd geïnstalleerd volgends onze installatievoorschriften en technische beschrijvingen.
 • Indien de medecontractant niet jaarlijks door onze servicedienst een controle onderhoud laat uitvoeren.
 • Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.
 • Indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van ondeugdelijk van materialen of hulpstoffen welke door de medecontractant ter beschikking zijn gesteld.
 • Indien de geleverde installaties, op vraag van de klant, niet door FLOW worden aangesloten.


Prijs en betalingsmodaliteiten

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

Facturatie geschiedt als volgt:

30% bij ondertekenen offerte
60% 2 weken voor levering
10% bij voltooiing van de werken volgens offerte

*Bij stockonderbreking  bij toeleveranciers van FLOW BV waardoor bepaalde onderdelen van de installatie niet voltooid kunnen worden, zal van de laatste schijf het ontbrekende materiaal in mindering gebracht worden. Dit zal dan na voltooiing ervan apart gefactureerd worden. Het niet voltooien van de werken door deze overmacht van stockonderbreking zal dus dan nog steeds leiden tot het facturen van de laatste schijf 10% min de op offerte vermelde prijs voor niet geleverde onderdelen. Indien de voorgestelde modellen niet meer voorradig zijn zullen deze vervangen door evenwaardige toestellen.

Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. In geval van niet (tijdige) betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 250,00 EUR en een verwijlintrest van 10% per jaar.

Eigendomsvoorbehoud

De door FLOW geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag. Wij behouden ons het recht voor alle geleverde en geplaatste materialen te recupereren indien geen gevolg wordt gegeven aan herhaald betalingsverzoek.

Annulatie van de bestelling

In geval van annulatie van de bestelling door de medecontractant, is een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van het totaalbedrag van bestelling verschuldigd. Bestellingen kunnen bovendien maar worden geannuleerd zolang de bestelling door FLOW nog kan worden geannuleerd bij de leverancier. Nadien is een annulatie niet meer mogelijk tegen een forfaitaire schadevergoeding van 30% en zal de reële schade worden berekend en gevorderd van de medecontractant.

Klachten

Alle klachten betreffende facturen, levering of uitgevoerde werken moeten, op straffe van voorval, binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur, de goederen of de uitgevoerde werken, schriftelijk ingediend worden, bij gebreke waaraan ze worden beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud.

Aansprakelijkheid

FLOW is enkel contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor de vergoeding van de werkelijke schade die het onmiddellijk of rechtstreeks gevolg is van onze opzettelijke of grove schuld van onze aangestelden of lasthebbers. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door ons aan de klant werd gefactureerd.

Geschillenbeslechting

Het Belgisch Recht is van toepassing. Behoudens indien de klant een consument is, behoren geschillen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x